Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Beheer Stationsgebouw Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is door de Belastingdienst geoormerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan het museum onder bepaalde waarden aftrekbaar zijn. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst. De Stichting Beheer Stationsgebouw is ANBI sinds 1 januari 2008. Sinds 1 januari 2012 is de stichting eveneens een culturele ANBI.

Ons RSIN-nummer is: 816223403.

Contactgegevens

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is bereikbaar via:

Bezoekadres:
Stationsstraat 5
9636 BA, Zuidbroek

Correspondentieadres:
Postbus 5
9636 ZG, Zuidbroek

De openingstijden van het museum zijn:

Vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag & zondag: 10.00 – 17.00 uur
Daarbuiten voor groepen op afspraak.

Doelstelling en beleid

De stichting heeft het stationsgebouw van Zuidbroek in eigen beheer gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. Bestuur en vrijwilligers hebben met veel enthousiasme en steun van diverse fondsen, subsidies, sponsoren en donateurs het uit 1865 daterende stationsgebouw in oorspronkelijke staat hersteld. De stichting heeft als doel:
 • Het stichten en in stand houden van een museum dat de historie van het spoorwegnet in het noorden van Nederland toont.
 • Het bestuderen, documenteren en archiveren van de geschiedenis van het spoorwegnet in het noorden van Nederland en zaken die daarmee annex zijn.
Het huidige beleidsplan (2022-2024) met als titel ‘Sporen naar de toekomst’ omvat een aantal kerngebieden waar het museum gedurende de betreffende periode de nadruk op wil leggen. Deze kerngebieden zijn: – Verdere professionalisering van de organisatie, inclusief verruiming van de openingstijden – Verduurzaming van het museumgebouw (2023-2024) – Uitbreidingsplannen (herbouw van de bijgebouwen aan de oost- en westzijde (2024-2025) – Voorbereiding voor registratie bij het Museumregister Nederland.

Wijze van inkomsten

De stichting genereert inkomsten uit:
 • Entreegelden
 • Bijdragen van donateurs (particulieren)
 • Bijdragen van sponsors (bedrijven)
 • Beperkte fondsenwerving voor projecten (bijvoorbeeld verduurzaming)
 • Verhuur van het Museumcafé
 • Schenkingen (kan ook in natura zijn)
 • Erfstellingen en legaten

Bestuurders

De (vrijwillige) bestuurders van de stichting zijn:
 • P. (Pieter) Hofstra (voorzitter)
 • ing. W.R (Rowin) Penning (secretaris)
 • J.J. (Joop) Kremer (penningmeester
De (eveneens vrijwillige) directie bestaat uit:
 • ing. W.R. (Rowin) Penning
 • H. Nijhuis
 • J. Penning-Hut
De directie en bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Dit geldt voor alle medewerkers.

Activiteiten

Sinds 10 oktober 2014 is het museum officieel geopend. Hoofdactiviteit is het runnen van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum.

Jaarverslag 2022

Verduurzaming Na twee jaren corona werd het museum in 2022 – net als veel andere organisaties – geteisterd door flink gestegen energielasten. Dit was voor het bestuur aanleiding een project ‘Verduurzaming’ op te zetten. Hiervoor werd een projectplan geschreven. Doel van het project is het verder verduurzamen van het stationsgebouw, mede door de aanleg van zonnepanelen, het isoleren van de zolders en het vervangen van gloei- en halogeenlampen door LED-verlichting. In 2022 is een start gemaakt met de fondsenwerving voor dit project. Openingstijden Net als in voorgaande jaren heeft het museum ook in 2022 een aantal keren extra ruimte openingstijden gehad. Voornamelijk gedurende de vakanties (voorjaarsvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie). Daarnaast heeft het museum sinds 1 mei 2022 verruimde openingstijden. Behalve de zaterdag en zondag, is het museum sindsdien ook geopend op de vrijdagmiddag. Exposities In 2022 heeft het museum een aantal exposities georganiseerd, te weten:
 • Expositie ‘Kris-kras door Friesland’, over de NFLS en de NTM, 2 Friesche spoorwegmaatschappijen
 • Expositie over Lego: ‘De trein van Lego’
Marketing en promotie In 2022 heeft het NNTTM een voorzichtig begin gemaakt met de promotie van het dorp Zuidbroek als ‘Dorp van Trein & Tram’. In de nabije toekomst zal hiervoor samenwerking gezocht met diverse andere organisaties zoals de Dorpsraad Zuidbroek en de Historische Kring Menterwolde. Het museum heeft sinds het aantrekken van de vrijwillige directie (01-05-2022) verruimde openingstijden en sindsdien wekelijks een persbericht uitgebracht. Hierdoor is het totaal aantal persberichten over 2022 op 38 uitgekomen. Ontwikkeling vrijwilligersorganisatie Het NNTTM is een 100% vrijwilligersorganisatie en daardoor sterk afhankelijk van vrijwilligers. Voor vrijwilligers zijn daarom diverse (extra) activiteiten georganiseerd, zoals een vrijwilligersbarbecue, vrijwilligersavonden en kerstinloop. Om nieuwe vrijwilligers te werven heeft het museum vier persberichten omtrent het vrijwilligerswerk uitgestuurd. Dit heeft geresulteerd in een tweetal nieuwe vrijwilligers. Desalniettemin blijft de druk op de (huidige) vrijwilligers groot, waardoor er nog meer aandacht moet zijn voor het vinden van nieuwe vrijwilligers. Hoogtepunten uit 2022 2022 was voor het NNTTM op meerdere vlakken een succesvol jaar, alhoewel de bezoekersaantallen (mede door de naweeën van corona) tegen vielen. De expositie over Lego daarentegen trok bovengemiddeld veel bezoekers. Een van de hoogtepunten was het bezoek van de vereniging van ‘Traction Ávant’ aan het museum (zie foto).

Financiële rapportage 2022

De jaarrekening over 2021 is opgesteld door BNB Accountants en door het bestuur van de stichting goedgekeurd.   Balans per 31 december 2022 (Na resultaatbestemming)
ACTIVA 31 december 2022 31 december 2021
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 336.015 336.015
Inventaris 1.082 1.501
337.097 337.516
Vlottende activa
Liquide middelen 23.982 6.438
Totaal activazijde 361.079 343.954
 
PASSIVA 31 december 2022 31 december 2021
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 165.574 163.584
165.574 163.584
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen 20.000 4.189
20.000 4.189
Langlopende schulden
Andere obligatie- en onderhandse leningen 123.492 123.997
Schulden aan kredietinstellingen 19.976 24.980
143.468 148.977
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 5.509 6.007
Handelscrediteuren 166 39
Schulden aan groepsmaatschappijen 23.428 19.605
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.934 1.053
Overlopende passiva 500
32.037 27.204
Totaal passivazijde 361.079 343.954
  Staat van baten en lasten over 2022
2022 2021
Baten als tegenprestatie voor leveringen en diensten 5.075 4.034
Baten 5.075 4.034
Saldo 5.075 4.034
Overige baten 21.443 14.256
Bruto exploitatieresultaat 26.518 18.290
Afschrijvingen materiële vaste activa 419 419
Huisvestingskosten 6.011 6.683
Kantoorkosten 37
Algemene kosten 442 188
Beheerslasten 6.872 7.327
Exploitatieresultaat 19.646 10.963
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.845 -2.105
Som der financiële baten en lasten 1.845 -2.105
Resultaat 17.801 8.858
Resultaat 17.801 8.858
Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal 1.990 4.669
Bestemmingsfonds instandhouding collectie -4.189 4.189
Bestemmingsfonds verduurzaming 20.000
17.801 8.858

Toelichting:

De activiteiten van Stichting Beheer Stationsgebouw Noord-Nederlands Trein & Tram Museum, statutair gevestigd te Zuidbroek, bestaan voornamelijk uit:
 • het stationsgebouw in goede staat houden;
 • huur en verhuur van onroerende zaken;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Stationsstraat 5 te Zuidbroek.De volledige toelichting kunt u hier vinden: Toelichting 2023.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.