Na een lange periode van intensief overleg met de achtereenvolgende colleges van de gemeente Menterwolde is het gelukt de plannen van het NNTTM definitief onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen.

In het collegeprogramma staat ondermeer te lezen:

Het oude stationsgebouw in Zuidbroek wordt erkend om zijn cultuurhistorische waarde en dient daarom duurzaam behouden te worden met een nadrukkelijke bestemming als museum.

Daarnaast wordt er gesproken over het samenstellen van een gemeentelijke lijst van karakteristieke bebouwing, iets waar het NNTTM ook warm voorstander van is:

Een lijst van karakteristieke bebouwing en bomen wordt in samenspraak met de dorpsbewoners
en belangengroepen opgesteld, gekoppeld aan de vernieuwing van onze bestemmingsplannen.


Met deze openlijke steunbetuiging van het gemeentebestuur gaat het stichtingsbestuur ervanuit dat de plannen van het NNTTM in samenspraak met ondermeer de gemeente, provincie en diverse fondsen kunnen worden uitgevoerd.