Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Contactgegevens

Noord-Nederlands Trein & Tram Museum

Bezoekadres:
Stationsstraat 5
9636 BA, Zuidbroek
Openingstijden:
Zaterdag & zondag: 10.00 – 17.00 uur
Daarbuiten voor groepen op afspraak.

Correspondentieadres:
Postbus 5
9636 ZG, Zuidbroek

Beleid

De stichting heeft als doel:
– Het stichten en instandhouden van een museum dat de historie van het spoorwegnet in het noorden van Nederland toont.
– Het bestuderen, documenteren en archiveren van de geschiedenis van het spoorwegnet in het noorden van Nederland en zaken die daarmee annex zijn.

Daarnaast heeft de stichting het stationsgebouw van Zuidbroek in eigen beheer gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. Bestuur en vrijwilligers hebben met veel enthousiasme en steun van diverse fondsen, subsidies, sponsoren en donateurs het uit 1865 daterende stationsgebouw in oorspronkelijke staat hersteld.

Bestuurders

Zie ‘De organisatie‘.

Onderlinge samenwerking

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum betreft een onderlinge samenwerking van drie zelfstandige stichtingen die elk op hun eigen gebied zorgen voor de juiste gang van zaken in het museum.
De Stichting Beheer Stationsgebouw NNTTM (Belastingdienst RSIN 816223403, Kamer van Koophandel 02074404) werd opgericht op 17 juli 2001. De stichting heeft in eigendom het voormalige stationsgebouw van Zuidbroek. Dit gebouw werd geheel in oorspronkelijke staat teruggebracht zoals het was tijdens de opening van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans op 1 mei 1868. Het vermogen van de stichting wordt in hoofdzaak gevormd door de eigendom van de onroerende zaak. In het monumentale gebouw is thans het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum gevestigd.
De Stichting Collectie Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (Belastingdienst RSIN 852946119, Kamer van Koophandel 58249834) werd opgericht op 15 mei 2013. De stichting heeft in eigendom en beheert de museale collectie. Deze collectie is door jarenlang verzamelen middels schenkingen en aankopen opgebouwd. Thans wordt gewerkt aan het completeren, restaureren, beschrijven, digitaliseren en toegankelijk maken van de museale collectie.
De Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (Belastingdienst RSIN 852945644, Kamer van Koophandel 58249141) werd opgericht op 15 mei 2013. De stichting heeft in hoofdzaak tot doel het exploiteren van het museum. Tot de werkzaamheden van de stichting behoren onder meer het inrichten en verzorgen van exposities, het geven van informatie en rondleidingen, het organiseren van filmavonden en presentaties, het aanbieden van arrangementen in samenwerking met andere musea, instellingen en organisaties, het opzetten van educatieve projecten, het promoten van het museum en het uitgeven van een informatiebulletin, het exploiteren van een museumwinkel, en alle andere handelingen die hiertoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

Het NNTTM kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten

Sinds 10 oktober 2014 is het museum officieel geopend. Hoofdactiviteit is het runnen van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum.

Financiële rapportage 2015 – 2018

Financiële rapportage

  jaar 2018 jaar 2017 jaar 2016 jaar 2015
 
GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING        
Opbrengsten        
Opbrengst museumactiviteiten 33.517 28.537 25.837 36.819
Overige baten 2.328 2.391 18.295 3.401
  ——— ——— ——— ———
Totaal opbrengsten 35.845 30.928 44.132 40.220
      ——— ———
Af: inkoopwaarde 4.385 2.715 2.719 3.650
  ——— ——— ——— ———
Totaal bedrijfsopbrengsten 31.460 28.213 41.413 36.570
  ——— ——— ——— ———
         
Af:        
Bedrijfskosten        
Huisvestingskosten 20.944 14.501 15.174 8.934
Collectiewerkgroep 406 -800 -773 -378
Kosten vrijwilligers 1.605 1.990 2.773 3.765
Museale activiteiten 2.699 2.395 5.089 4.549
Promotiekosten 4.538 3.739 4.849 4.876
Bedrijfskosten 1.245 2.295 2.827 2.118
Algemene kosten 2.154 965 1.020 2.499
Afschrijvingen 5.660 5.605 5.473 5.398
Rentelasten 3.780 3.039 3.811 3.891
  ——— ——— ——— ———
Totaal bedrijfslasten 43.031 33.729  40.243  35.652
  ——— ——— ——— ———
         
  ——— ——— ——— ———
  -11.571 -5.516 1.170 918
Exploitatieresultaat ========= ========= ========= =========
Het voordelig exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.
  31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
 
GECONSOLIDEERDE BALANS        
Activa        
Onroerende zaak 625.000 625.000 633.000 633.000
Inrichting/inventaris 34.464 40.124 44.640 48.580
Vorderingen 5.132 4.667 5.329 4.763
Overige vorderingen 0 114 0 0
Voorraad 1.232 675 1.020 1.250
Omzetbelasting     275 1.175
Rente     42 149
Liquide middelen 3.324 19.585 27.326 7.258
  ——— ——— ——— ———
  669.152 690.165 711.632 696.175
  ========= ========= ========= =========
         
         
Passiva        
Algemene reserve 497.070 508.641 514.157 432.488
Voorziening renovatie acc. -8.515 -8.515    
Overbruggingskredieten 169.996 175.000 187.500 225.000
Crediteuren 5.963 10.361 4.558 18.706
Te betalen posten     0    12.431
Overlopende passiva 4.638 4.678 5.417 7.550
  ——— ——— ——— ———
  669.152 690.165 711.632 696.175
  ========= ========= ========= =========

Toelichting balans en winst- en verliesrekening:

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum heeft het voormalige station te Zuidbroek in oorspronkelijke staat gerestaureerd. De restauratie werd volledig met eigen middelen gerealiseerd. Eigen middelen die voortkomen uit giften, subsidies en fondsen. Ter overbrugging van reeds toegezegde subsidies en fondsen is een kortlopende lening opgenomen om de voortgang van de restauratie werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. De huisvestingskosten betreffen gas, licht en water alsmede verzekeringen. De medewerkerskosten betreffen in hoofdzaak verzekering, kantinekosten en reiskosten.